Hur ordnar man en framtidsfullmakt

Hur ordnar man en framtidsfullmakt? Det ska vi tala om för dig i den här artikeln. Vi ska också förklara vad en framtidsfullmakt är för någonting och vilka krav som finns för en sådan. Vi riktar oss till alla som vill lära sig mer om hur du får tillväga för att få en framtidsfullmakt.

Vad är en framtidsfullmakt?

hur ordnar man en framtidsfullmaktEn framtidsfullmakt är någonting du kan ge till en annan person i förebyggande syfte. Den börjar gälla när personens hälsotillstånd är så pass dåligt att denne inte längre kan fatta ekonomiska samt personliga beslut. Fullmaktsgivaren kommer själv få ange i fullmakten i vilka lägen den ska gälla samt för vilken typ av beslut.

Vid vilket tillstånd träder den i kraft?

Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter och det är den fullmakten är utställd till som avgör när det har skett. Om du är osäker på om fullmaktsgivaren befinner sig i ett sådant tillstånd kan ni ta hjälp av en domstol som avgör om framtidsfullmakten trätt i kraft eller inte.

Vilka är de formella kraven?

Det första formella kravet för framtidsfullmakter är att du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina egna angelägenheter när den skrivs. Det måste framgå att det är en framtidsfullmakt samt att den ska vara skriftlig. Det ska tydligt anges vem som är fullmaktsinnehavare och vilka angelägenheter den gäller. Övriga villkor ska framgå och underskriften måste bevittnas av två personer.

Finns det generella mallar?

Det finns ingen generell mall för framtidsfullmaktens utseende, så länge de formella kraven för den uppfylls. Ibland är det klokt att ta hjälp av en jurist för att utforma fullmakten, men det finns också nedladdningsbara mallar att använda sig av. Många av mallarna på internet är dessutom helt kostnadsfria att ta del av.

Ansökan till tingsrätten

Framtidsfullmakten är ett alternativ till förvaltare eller god man och du kan ansöka till Tingsrätten om den ska börja gälla eller inte. I grunden är det fullmaktsinnehavaren som ska avgöra när det medicinska tillståndet kräver att den börjar gälla men det kan vara svårt. I ansökan till Tingsrätten ska originalet eller bestyrkt kopia av fullmakten bifogas.

Vad kostar det att ansöka om framtidsfullmakt?

Att ansöka om att framtidsfullmakten ska börja gälla är helt kostnadsfritt, det är bara att skicka in rätt uppgifter till Tingsrätten så avgör de om den ska börja gälla eller inte. Du behöver eventuellt ett läkarintyg som styrker fullmaktsgivarens tillstånd, vilket kräver ett läkarbesök med tillhörande avgifter. Upprättar ni framtidsfullmakten hos jurist kostar det deras arvode.

Har det alltid funnits framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter har inte funnits så länge, de infördes den 1 juli 2017 som ett alternativ till god man och förvaltare. Fullmaktsinnehavaren granskas inte av någon, men i fullmakten kan en granskare anges om det önskas. Den som har fullmakt har dock en lojalitets- och samrådsplikt och ska så långt som möjligt agera utifrån fullmaktsgivarens intressen.

Nu har du lärt dig att en framtidsfullmakt är någonting som skrivs i förebyggande syfte och som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan hantera sina angelägenheter. Vad fullmakten gäller ska anges skriftligt i fullmakten och det finns ingen generell mall, dock finns formella krav. Det är kostnadsfritt att ansöka hos Tingsrätten om att fullmakten ska träda i kraft.